Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Rod in funkcije

Starostna skupina: starejši GG

Vsebinski sklop: Taborništvo

Čas trajanja sestanka: 45 minut

Avtor sestanka: Rod Trnovskih regljačev

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

 1. računalnik.

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

 1. računalnik.

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Vod v okviru sestanka ne bo opravil zahteve za nobeno veščino v celoti. Če se tako odloči vodnik lahko pripomore pri veščinah: Poznavalec taborniških šeg, BiPi svetko.

Uvodna motivacija

Vsak član naj pove dve stvari, ki jih je počel pri tabornikih in eno izmišljeno. Ostali člani ugibajo katera je izmišljena (Two Truths and a Lie). Tako se bodo člani malo razživeli in bili motivirani za delo. Kasneje lahko ugibajo o vseh vlogah ki jih opravlja njihov vodnik in ostali vodniki, ki jih poznajo.

Jedro vodovega sestanka

Skozi pogovor predstavi članom sestavo taborniške organizacije. Gradivo najdeš v Taborniški organizaciji in PZM-ju. V spodnjem sestavku sem jo okrajšal:

Taborniški rod

Združuje otroke, mladino in odrasle, ki želijo delovati z namenom, principi in metodo taborništva. Rodovi se povezujejo v Zvezo tabornikov Slovenije. Člani so preko ZTS člani Svetovne organizacije skavtskega gibanja. Rod predstavlja Starešina, ob odsotnosti pa člani rodove uprave. Rod ima svoj znak in pečat. Član je vsak ki podpiše pristopno izjavo.

Četa

Je rod v malem. Združuje vse delovne enote različnih starostnih vej. Četo vodi uprava, ki jo sestavljajo starešina, načelnik ter vodniki, v upravo lahko volijo tudi kakšno drugo funkcijo. Uprava rešuje spore in nesoglasja. Na občnem zboru volijo upravo čete. Načelnik potrebuje opravljen tečaj za vodjo taborniške enote. Načelki je odgovoren za doseganje vzgojnih ciljev.

Delovne enote:

 • skupine (Murni)
 • vod (MČ in GG)
 • Klub (pp, RR in grče

Skupine – delovna enota murnov, vodi jo usposobljen polnoleten vodnik. V skupini člani izbirajo kaj bodo počeli skozi leto.

Vod – enota MČ in GG, praviloma od šest do osem članov enake starosti. Vodi jih vodnik z opravljenim vodniškim tečajem. Člani soodločajo o vsebini taborniškega programa. Starejši GG tudi sami načrtujejo.

Družina – skrbi za usklajenost delovanja MČ in GG , ki jih združi v družine. Družina je enota, ki združuje dva ali več vodov. Družino vodi uprava, ki jo sestavljajo starešina in načelnik ter vodniki.

Klub – delovna enota PP, RR ali grč. Klub vodi načelnik z zaključenim tečajem za vodje taborniške enote. Člani si sami pripravljajo program in pomagajo pri oblikovanju programa za mlajše člane rodu.

ORGANI RODU:

 • občni zbor,
 • rodova uprava,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija,
 • svet rodu.

 

OBČNI ZBOR

Najvišji organ, sestavljajo ga vsi člani. Sestane se enkrat letno.

Naloge:

 • spreminja rodova interna pravila,
 • voli in razrešuje člane rodove uprave, nadzornega odbora, disciplinske komisije in vodstva organizacijskih enot,
 • spremlja delo rodu,
 • sprejema finančni načrt, finančno poročilo in zaključni račun,
 • nakup/prodaja nepremičnin,
 • sprejema pritožbe,
 • določa višino članarine.

 

RODOVA UPRAVA

 • vodi evidenco članov,
 • vodi finančno in materialno poslovanje rodu,
 • obravnava in razrešuje spore v okviru rodu,
 • lahko skliče občni zbor,
 • določi o podelitvi rodovih priznanj in predlaga posameznike za ZTS priznanja.

 

NADZORNI ODBOR

Sestavljajo ga trije člani, odločijo se kdo bo predsednik. Spremlja delo rodove uprave in drugih organov rodu. Nadzoruje finančno in materialno poslovanje. Na občnem zboru poroča o nepravilnostih.

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Sestavljajo jo trije polnoletni člani, ki izberejo enega izmed njih za predsednika. Po pravilniku o disciplinskem postopku ZTS odločajo o sporih. Disciplinski ukrepi so: opomin, opomin pred izključitvijo in izključitev.

 

SVET RODU

Neobvezen organ, ki pomaga rodovi upravi. Organizira ga starešina rodu, sestavljajo ga starešine in načelniki delovnih, organizacijskih enot, predstavniki staršev.

 

OBMOČNA ORGANIZACIJA

Povezuje rodove na določenem območju z namenom podpore pri izvajanju taborniškega programa, usposabljanju in izobraževanju kadra. Za te potrebe oblikuje komisije in druga delovna telesa.

 

V okviru ZTS deluje devet območnih organizacij:

 • Celjsko-zasavsko
 • Dolensko
 • Gorenjsko
 • Južno primorsko-notranjsko
 • Koroško-šaleško-savinjsko
 • Podravsko
 • Ljubljansko
 • Pomursko
 • Severnoprimorsko

 

ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE

Zvezo tabornikov Slovenije tvorijo vsi registrirani rodovi in preko njih tudi vsi člani rodov – torej tudi taborniki, ki niso aktivni na državnem nivoju. Rodovi imajo številne dolžnosti in pravice. Ena od njih je, da lahko njihovi predstavniki volijo in  so izvoljeni v organe ZTS, ki so: skupščina, izvršni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.

 

Odigrajte kviz: https://create.kahoot.it/share/rod-in-funkcije/492d1e61-ccd1-42ac-aa91-24bb0a16e772

Zaključek

Preverite če imajo člani kakšne šibke točke v znanju. Ponovite tiste dele, ki so bili slabo odgovorjeni v kvizu.

Opombe

Primerne povezave: https://docplayer.si/116246751-Taborni%C5%A1ka-organizacija.html