Ta vsebina je zaščitena z geslom. Za ogled spodaj vpišite svoje geslo:

Vodič po terenu (veščina)

Starostna skupina: starejši GG

Vsebinski sklop: Orientacija

Čas trajanja sestanka: 45 minut

Avtor sestanka: Rod Podkovani krap

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebuje vodnik:

 1. računalnik z delujočim mikrofonom, zvokom in možnostjo deljenja ekrana,
 2. Zoom (ali podobna aplikacija),
 3. pripravljeni zemljevidi (v priponki).

Potrebščine, ki jih za izvedbo potrebujejo otroci:

 1. računalnik z delujočim zvokom, mikrofonom,
 2. Zoom (ali podobna aplikacija),
 3. tiskalnik (v primeru, če boste aktivnost priredili, da jo bodo člani izvedli sami – podrobneje razloženo v opombah).

Ali bodo otroci v okviru sestanka opravili tudi zahteve za kakšno veščino?

Veščina Vodič po terenu (GG1).

Opis kvadranta – aktivnost s katero usvajamo zahteve.

S sestankom zasledujemo sledeče zahteve:

 1. Objekte iz izseka karte razvrsti med naravne in grajene – obvezna aktivnost.
 2. Na karti označi osnovne reliefne oblike (vrh, dolina, greben, sedlo …) – obvezna aktivnost.
 3. Na karti prepozna bolj ali manj strm relief – izbirna aktivnost.

Uvodna motivacija

Članom vodnik posreduje karto DTK50 ali deli ekran. Poizkusijo ugotoviti v katerem delu Slovenije se nahaja. Lahko si pomagajo tudi z Google zemljevidi.

Jedro vodovega sestanka

Aktivnost je prirejena po aktivnosti Opis kvadrant iz Taborniškega priročnika orientacija in topografija (poglavje 10.7. So še druge naloge)

Opis kvadranta po DTK50

Članom pošlješ (lahko tudi deliš ekran) zemljevid z mrežo (DTK50).

Član si izbere kvadrant, ki ga želi opisati, naloga ostalih članov je, da ugotovijo, kateri kvadrant opisuje.

Pri opisovanju kvadranta sledi sledečemu vrstnemu redu: relief (npr. zelo hribovito, v dolini, najvišji vrh sega nad xxx metrov), vegetacija (npr. kolikšen je delež gozda), vodovje (npr. ali se pojavlja, je stalno, občasno, kakšna je usmerjenost vodotoka), naselja (npr. ali so gručasta, razložena, brez naselij), komunikacije in prometnice (npr. katere in kakšna je njihov usmerjenost).

Pri prvih nekaj poizkusih lahko vodnik postavlja vprašanja (v zgoraj naveden vrstnem redu), da otroci dojamejo na kakšen način naj se lotijo opisovanja. V tem primeru, naj član vodniku sporoči kateri kvadrant si je izbral (na Zoom-u obstaja možnost, da sporočilo pošlješ le eni osebi in ne vsem), da bo vodnik izbiral primerna vprašanja.

Ko nekdo kvadrant prepozna dvigne roko (virtualno – opcija na Zoom-u ali preko kamere) in pove rešitev.

Opis kvadranta po zemljevidu s senčenim reliefom, plastnicami in vodovjem

Članom pošlješ (lahko tudi deliš ekran) zemljevid z mrežo (prepoznavanje reliefa).

Spoznavanje osnovnih reliefnih pojmov (vsi našteti so tudi dejansko nahajajo na priloženem zemljevidu – deliš ekran z zemljevidom z vsemi člani in jim zastavljaš sledeča vprašanja:

 1. Ali na zemljevidu prepoznate vrtače? V katerem kvadrantu se nahajajo?
 2. Z miško podrsaš po grebenu. Kako bi poimenovali to reliefno obliko?
 3. Navedite kvadrant, kjer se nahaja najstrmejše pobočje.
 4. Navedite kvadrant, kjer se nahaja najvišji vrh.
 5. Kateri izmed dveh kvadrantov menite, da je reliefno bolj razgiban, C1 ali B2?
 6. Z miško podrsaš po erozijskem jarku (grapi). Kako bi poimenovali to reliefno obliko?

Član si izbere kvadrant in opiše relief (uporablja pojme, ki jih je predhodno spoznal), opisuje lahko tudi usmerjenost vodotokov in njihovo število.

Da bo članom lažje v nekaj začetnih poizkusih vodnik zastavlja vprašanja (v povezavi z zgoraj naštetimi pojmi – npr. Ali se v kvadrantu nahajajo vrtače?, Koliko je vodotokov in kakšna je njihova usmerjenost?, Ali je kvadrant reliefno zelo razgiban?, Koliko erozijskih jarkov (grap) prepoznaš v kvadrantu?, Kakšna je usmerjenost grebena? … V tem primeru, naj član vodniku sporoči kateri kvadrant si je izbral (na Zoom-u obstaja možnost, da sporočilo pošlješ le eni osebi in ne vsem).

Za še težjo stopnjo opisovanja člani opisujejo le relief, brez vodovja.

Zaključek

Če je kakšen član navdušen nad zadnjim zemljevidom, mu lahko posredujete link do Atlasa okolja, kjer je celotna Slovenija v LIDAR senčenju. Klikneš zgoraj levo na ”podlage” in izbereš 8 kvadratek – ”lidar senčenje”.

Opombe

Aktivnost lahko pripravimo tudi kot samostojno aktivnost, ki jo opravi vsak član. Pri DTK50 pripravimo opise po zgoraj opisanih navodilih. Član mora prepoznati kvadrant, ki smo ga opisali in vodniku posredovati rešitev. Pri karti s senčenim reliefom, plastnicami in vodovjem lahko prav tako opisujemo kvadrante, lahko pa jim zadamo tudi lažje naloge – npr. obkroži vrtačo, označi en greben, obkroži erozijski jarek (grapo), označi najvišji vrh, obkroži najstrmejše pobočje. V primeru takšne izvedbe člani potrebujejo tudi tiskalnik.